Asosiy menu

Chorak hisoboti

2018 yil 9 oy yakunlari bo‘yicha emitent

HISOBOTI 

25.10.2018

1.

EMITENTNING NOMI

To‘liq  nomi:

"O’ZDONMAHSULOT" Aksiyadorlik kompaniyasi

Qisqartirilgan nomi:

"O’ZDONMAHSULOT" AK

Birja tikerining nomi:

-

2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan yeri:

O‘zbekiston Respublikasi, 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 36-uy

Pochta manzili:

O‘zbekiston Respublikasi, 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 36-uy

Elektron pochta manzili:*

info@uzdon.uz

Rasmiy veb-sayti:*

www.uzdon.uz

3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko‘rsatuvchi bankning nomi:

ATB «Agrobank» BAB, Toshkent sh.

Hisob raqami:

2021 0000 5002 3246 2001

MFO:

00394

4.

RO‘YXATDAN O‘TKAZISh VA IDENTIFIKATSIYa RAQAMLARI:

ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organ tomonidan berilgan:

1045

soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR):

201051421

davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:

MShT:

144

KTUT:

00011400

XXTUT:

97300

MHOBT:

1726273

5.

BUXGALTERIYa BALANSI
(ming so‘mda)

Ko‘rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

Aktiv

 

 

 

I. Uzoq muddatli aktivlar

 

 

 

Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati

010

6964551

7031637

Eskirish summasi 

011

4055581

4640983

Qoldiq (balans) qiymati

012

2908970

2390654

Nomoddiy aktivlar:

 

 

 

Boshlang‘ich qiymati

020

681791

681791

Amortizatsiya summasi

021

288056

371527

Qoldiq (balans) qiymati

022

393735

310264

Uzoq muddatli investitsiyalar, jami

030

657098435

668242298

Qimmatli qog‘ozlar

040

606296078

617431307

Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar

050

Qaram xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar

060

Chet el kapitali mavjud bo‘lgan korxonalarga investitsiyalar

070

Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar

080

50802357

50810991

O‘rnatiladigan asbob-uskunalar

090

 

 

Kapital qo‘yilmalar

100

 

 

Uzoq muddatli debitorlik qarzlari

110

Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar

120

I bo‘lim bo‘yicha jami 

130

660401140

670943216

II. Joriy aktivlar

 

 

 

Tovar-moddiy zaxiralari, jami

140

14507

56893

Ishlab chiqarish zaxiralari

150

14507

56893

Tugallanmagan ishlab chiqarish

160

 

 

Tayyor mahsulot

170

 

 

Tovarlar

180

 

 

Kelgusi davr xarajatlari

190

5781

5781

Kechiktirilgan xarajatlar

200

Debitorlar, jami 

210

867604

2953918

shundan: muddati o‘tgan

211

 

 

Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)

220

Ajratilgan bo‘linmalarning qarzi

230

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarning qarzi

240

28222

28222

Xodimlarga berilgan bo‘naklar

250

1709

4668

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar

260

107184

298057

Budjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari

270

19148

11903

Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari

280

21822

 

Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi

290

 

 

Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi

300

8386

20462

Boshqa debitorlik qarzlari

310

681133

2590606

Pul mablag‘lari, jami

320

463684

33440681

Kassadagi pul mablag‘lari 

330

 

 

Hisoblashish schotidagi pul mablag‘lari 

340

34117

239978

Chet el valyutasidagi pul mablag‘lari

350

 

 

Boshqa pul mablag‘lari va ekvivalentlari

360

429567

33200703

Qisqa muddatli investitsiyalar

370

2728699517

3652904897

Boshqa joriy aktivlar

380

 

 

II bo‘lim bo‘yicha jami

390

2730051093

3689362170

Balans aktivi bo‘yicha jami

400

3390452233

4360305386

Passiv

 

I. O‘z mablag‘lari manbalari

 

Ustav kapitali

410

637011147

648155010

Qo‘shilgan kapital

420

 

 

Rezerv kapitali

430

2251309

2552919

Sotib olingan xususiy aksiyalar

440

 

 

Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar

450

9090759

9370428

Maqsadli tushumlar

460

1263873

1486373

Kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar

470

I bo‘lim bo‘yicha jami

480

649617088

661564730

II. Majburiyatlar

 

 

 

Uzoq muddatli majburiyatlar, jami

490

35035687

31723691

shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari

491

 

 

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz

500

Ajratilgan bo‘linmalarga uzoq muddatli qarz

510

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz

520

Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar

 

530

Soliq va majburiy to‘lovlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar

540

Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar

550

35035687

31723691

Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar

560

 

 

Uzoq muddatli bank kreditlari

570

 

 

Uzoq muddatli qarzlar

580

 

 

Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar

590

 

 

Joriy majburiyatlar, jami

600

2705799458

3667016965

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari

601

715851

1633063

shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari

602

 

 

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz

610

208248

163435

Ajratilgan bo‘linmalarga qarz

620

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz

630

Kechiktirilgan daromadlar

640

Soliq va majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar

650

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar

660

Olingan bo‘naklar

670

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz

680

65440

132842

Sug‘urtalar bo‘yicha qarz

690

Maєsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz

700

139705

100575

Ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar

710

805829

Mehnatga  haq to‘lash bo‘yicha qarz

720

224061

223278

Qisqa muddatli bank kreditlari 

730

Qisqa muddatli qarzlar

740

2705083607

3665383902

Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi

750

 

 

Boshqa kreditorlik qarzlar

760

78397

207104

II bo‘lim bo‘yicha jami 

770

2740835145

3698740656

Balans passivi bo‘yicha jami

780

3390452233

4360305386

6.

MOLIYaVIY NATIJALAR TO‘G‘RISIDAGI HISOBOT

(ming so‘mda)

Ko‘rsatkichlar nomi

Satr kodi

O‘tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

daromadlar (foyda)

xarajatlar (zararlar)

daromadlar (foyda)

xarajatlar (zararlar)

Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum

010

 

 

 

 

Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi

020

 

 

 

 

Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari)

030

 

 

 

 

Davr xarajatlari, jami 

040

 

6256690

 

7952505

Sotish xarajatlari

050

 

 

 

 

Ma’muriy xarajatlar

060

 

3829021

 

7231822

Boshqa operatsion xarajatlar

070

 

2427669

 

720683

Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan chiqariladigan hisobot davri xarajatlari

080

 

 

 

 

Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari

090

852554

 

549652

 

Asosiy faoliyatning foydasi (zarari)

100

0

5404136

0

7402853

Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami

110

7766977

 

8874918

 

Dividendlar shaklidagi daromadlar

120

7754895

 

8874918

 

Foizlar shaklidagi daromadlar

130

12082

 

 

 

Uzoq muddatli ijara (lizing) dan daromadlar

140

 

 

 

 

Valyuta kursi farqidan daromadlar

150

 

 

 

 

 Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari

160

 

 

 

 

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar

170

 

0

 

0

Foizlar shaklidagi xarajatlar

180

Uzoы muddatli ijara (lizing) bo‘yicha foizlar shaklidagi xarajatlar

190

Valyuta kursi farqidan zararlar

200

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar

210

Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari)

220

2362841

 

1472065

 

Favquloddagi foyda va zararlar

230

Daromad (foyda) solig‘ini to‘lagunga qadar foyda (zarar)

240

2362841

 

1472065

 

Daromad (foyda) solig‘ini 

250

 

 

 

 

Foydadan boshqa soliqlar va yig‘imlar

260

 

 

 

 

Hisobot davrining sof foydasi

270

2362841

 

1472065

 

 Biriktirilgan xujjatlar: